Wednesday, September 17, 2014

Tak kenal .

Kau baru setahun jagung .
Aku pun .

Sama sama muda .
Sama sama baru .
Tak perlu tunjuk kau tahu itu ini .
Kalau kau punya tahu sebesar zarah --
Banding sebesar dunia .

Kau tak kenal , 
Jahat , kejam dunia lagi .
Kau tak kenal .

No comments:

Post a Comment